กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
Monoporosa

การผลิตกระเบื้องบุผนังแบบ Monoporosa
ดร. คชินท์ สายอินทวงศ์รับปากกับใครหลายคนว่าจะเขียนบทความเกี่ยวกับเคลือบสวยๆเพื่อให้พวกเราชาวเซรามิกไปพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เขียนถึงเคลือบมาหลายตัวแล้วทั้งเคลือบ Temmoku oil spot, Copper red, Kinyo,Tesha aventurine, Namako, เคลือบผลึก มาถึงบทความนี้จะขอเขียนถึงเคลือบ Reactive ซึ่งเป็นเคลือบที่นิยมแพร่หลายในหมู่นักเซรามิก เป็นการผสมผสานระหว่างการหลอมตัวที่ดีกับการตกผลึกเล็กๆและให้ผลึกละลายเข้าไปในเนื้อแก้ว รวมทั้งอาจใช้เทคนิคของเรื่องความแตกต่างของจุดหลอมตัว (Softening point) ของเคลือบสองตัว หรือเป็นการผสมกันของเคลือบที่หลอมตัวทั้งคู่ก็ได้

[ อ่านเพิ่มเติม PDF ไฟล์ (825 KB), MS Word ไฟล์ (1.49 MB) ]