กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
ผลงานออกแบบเซรามิกส์ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานออกแบบเซรามิกส์ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
รศ. ภรดี พันธุภากร

ดังที่ทราบกันอยู่ในแวดวงทางด้านการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ที่ว่าวิชาทางศิลปะและการออกแบบแต่ละสาขาวิชา มีผู้เลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยเหตุผล ปัจจัยทางด้านกระแสความนิยม ความยากง่ายในการเรียน จำนวนการแข่งขันในการสอบหรือคะแนนในการสอบจำนวนมากน้อยแตกต่างกันไป ทั้งวิชาเซรามิกส์ยังถูกจัด ถูกบรรจุในการศึกษาที่แตกต่างกัน ดังเช่นเซรามิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เซรามิกส์ในด้านศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมหรือเซรามิกส์ทางด้านการออกแบบงานหัตถกรรม เซรามิกส์ทางด้านงานศิลปะที่เน้นคุณค่าทางความงาม และเซรามิกส์ที่เน้นทางด้านเทคโนโลยี

ที่น่าสังเกตในภาพโดยรวมคือ ผู้ที่ศึกษาทางด้านเซรามิกส์อาจมีจำนวนน้อยลงไปอีก เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาวิชาทางด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ แต่กระนั้นแต่ละสถาบันก็ได้จัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนนิสิตนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างครบถ้วนและสำเร็จการศึกษาตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งนำความรู้ไปใช้ในการสร้างผลงานการประกอบสัมมนาอาชีพโดยตรง และหรือที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ในการศึกษาในสาขาวิชาเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีสุดท้ายผู้ศึกษาต้องจัดทำโครงการศิลปนิพนธ์ ซึ่งก็คือผลงานออกแบบ ประกอบการจัดทำเอกสาร โดยผู้ศึกษาได้ใช้ความสามารถเฉพาะตน ความพยายามในการศึกษาค้นคว้า ทดลองการออกแบบและสร้างผลงานตามที่นำเสนอ รวมถึงการเรียบเรียงเอกสารประกอบผลงาน และที่สำคัญนิสิตต้องนำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชน

ผลงานเป็นไปตามความสนใจส่วนตน มีทั้งในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในแนวหัตถกรรม และในเชิงอุตสาหกรรม มีการออกแบบที่มี ที่มาของแนวความคิด ความประทับใจจากสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และผลงานในแนวศิลปะ และเรื่องราวของวิถีชีวิต โดยผลงานทั้งหมดนำไปใช้เพื่อการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ การประดับตกแต่ง โดยเลือกใช้เนื้อดิน น้ำเคลือบ เทคนิคการตกแต่ง และอุณหภูมิในการเผาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไป

ผลงานที่จัดแสดงนั้นเป็นงานส่วนหนึ่งที่นิสิตมีความภาคภูมิใจ และเป็นตัวอย่าง เป็นแนวทางแต่ผู้สนใจศึกษาต่อทางด้านเซรามิกส์ต่อไป  การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในสปา ชุด “ศิลาดลร่วมสมัย” โดย นางสาวกนกกัญญา รวมไมตรี
ผู้ดำเนินโครงการ นำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในสปา ชุด “ศิลาดลร่วมสมัย” ซึ่งประกอบด้วย ชุดถ้วยใส่สมุนไพร ชุดภาชนะใส่กำยานและธูปหอมและแก้วใส่น้ำสมุนไพร ช้อน ไม้พาย ด้ามพู่กัน ถาดขนาดใหญ่ ถาดขนาดเล็ก เตาน้ำมันหอมและแก้วใส่น้ำสมุนไพร ช้อน ไม้พาย ด้ามพู่กัน ถาดขนาดใหญ่ ถาดขนาดเล็ก เตาน้ำมันหอมและแก้วใส่น้ำสมุนไพร โดยนำรูปทรงของดอกลีลาวดีที่มีลักษณะรูปทรง และโครงสร้างที่มีความโดดเด่นน่าสนใจมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ใช้เนื้อดินสโตร์แวร์ ตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการทำลวดลายบนพื้นผิวเคลือบด้วยเคลือบศิลาดลสีเขียวและเขียนตกแต่งลวดลายด้วยแพลทินัม เพื่อให้เกิดความร่วมสมัยระหว่างความโบราณของเคลือบศิลาดลและความเป็นสมัยของแพลทินัม
  การออกแบบชุดโคมไฟปลาเพื่อตกแต่งบรรยากาศที่พักอาศัย โดย นางสาวจุฑารัตน์ ชุมชอบ
การออกแบบชุดโคมไฟปลาเพื่อการตกแต่งบรรยากาศที่พักอาศัย ได้รับแนวความคิดมาจากปลาปลาเป็นสัตว์น้ำที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งมี ตามคำกล่าวที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ดังนั้น ปลา จึงเป็นเหตุและแรงจูงใจในการนำเอาลักษณะ รูปร่าง รูปทรงของปลามาคลี่คลายและออกแบบโคมไฟชุดนี้ โดยเลือกใช้เนื้อดินพอร์ตสเลน
  การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารชุดผาแต้ม โดย นายศุภักษร บางสำรวจ
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารชุดผาแต้มซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพเขียนสีและรูปทรงของภาชนะดินเผาแบบมีสันในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาออกแบบและประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น ผู้จัดทำโครงการได้เลือกใช้สีขาวเป็นพื้นเพื่อให้เหมาะสำหรับเป็นภาชนะใส่อาหารดูแล้วสะอาดตา มีการตกแต่งด้วยลักษณะเป็นภาพและใช้สีน้ำตาลในการเขียนเพื่อให้ดูแล้วจะได้รู้สึกถึงกลิ่นอายความเป็นก่อนประวัติศาสตร์
  การออกแบบโคมไฟเซรามิกส์จากดินเยื่อกระดาษ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์
  โดย นางสาวพิณภณี แก้วกังวาล
การออกแบบโคมไฟเซรามิกส์จากดินเยื่อกระดาษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากลัทธิอิมเพรสชั่นนิส สำหรับตกแต่งภายนาที่พักอาศัย ได้สร้างสรรค์ขึ้นเนื่องจาก ในปัจจุบันที่พักอาศัยมีความจำเป็นต่อมนุษย์มาก ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ได้ใช้เวลาอยู่ที่อื่นๆ มากกว่าการใช้เวลาอย่าที่บ้าน ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างมากเช่น รถติด มลภาวะ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านความเครียดและอารมณ์ความรู้สึกรวมไปถึงการขาดการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมไปถึงทางด้านศิลปะด้วย โดยการออกแบบได้เลือกใช้ดินเพเพอร์เคลย์โดยขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดพิมพ์ เผาดิบ ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส และใช้ดินสีในการตกแต่ง เคลือบใสที่อุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิแดชั่น
  การพัฒนาดินด่านเกวียนเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน ประเภทน้ำผุด โดย นางสาววิลาสินี วิลาศ
ผลงาน การพัฒนาดินด่านเกวียนเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งสวน ประเภทน้ำผุด เป็นการนำความรู้ที่ได้ศึกษาทางสาขาเซรามิกส์ มาประยุกต์ใช้กับดินพื้นบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน โดยพัฒนาด้านการออกแบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและแปลกใหม่ขึ้น ด้วยเสน่ห์ของเนื้อดินที่เป็นเอกลักษณ์ของด่านเกวียนทำให้เกิดบรรยากาศที่สดชื้นผ่อนคลายได้พักผ่อน เหมาะกับผู้ที่ต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติ และใช้แนวความคิดของเปลือกหอย จากลักษณะเส้นที่มีรูปร่างรูปทรงหยักโค้งไปตามทิศทางของการบิดเป็นเกลียวชั้นเมื่อนำมารวมกับการไหลของสายน้ำทำให้เกิดการผสมผสานกันอย่างลงตัว
  โครงการออกแบบชุดแจกันเซรามิกส์โดยได้แรงบันดาลใจจาก พฤกษชาติ โดย นางสาวณัฐธินี พรรณรังษี
ชุดแจกันเซรามิกส์โดยได้แรงบันดาลใจจากพฤกษชาติ โดยการออกแบบให้พฤกษชาติเป็นส่วนเชื่อมโยงเรื่องราวให้กับชุดแจกันทุกชุด มีความสัมพันธ์กันมีเรื่องราวเป็นชุดเดียวกันสอดคล้องกัน สามารถนำแจกันมาจัดวางอยู่ด้วยกันเป็นชุดเดียวกัน หรือนำแจกันมาแยกออกจากกันอยู่ได้โดยไม่ขัดเขิน ขึ้นรูปโดยการปั้นบีบทุกชิ้น ตกแต่งชิ้นงานด้วยเทคนิคต่างๆ เผาเคลือบทึบ สีสดไฟต่ำ อุณหภูมิ 1080 องศา การออกแบบในครั้งนี้ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนและมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนทำให้มีประสบการณ์ในการที่จะต้องแก้ปัญหา
  การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ป้องกันยุงสำหรับตกแต่งบ้านโดยมีแนวความคิดจากธรรมชาติ
  โดย นางสาวอารยา แก้วเล็ก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในปัจจุบันมีมากมาย แต่ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ตกแต่งบ้านที่อาจจะมองข้ามไป คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ยาจุดกันยุงประเภทต่างๆ โดยนำเสนอชุดผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ป้องกันยุง ชุดกบใส่หมวก ชุดกบเล่นเครื่องดนตรี 4 ภาค และกบในอารมณ์ร่าเริง โดยเป็นลักษณะของการ์ตูนที่ไม่ซ้ำแบบใครและท่าทางที่ให้ความรู้สึกสนุกสนานที่สอดคล้องกับแนวความคิด ขึ้นรูปด้วยมือ และการหล่อ สามารถใช้งานได้จริงและมีความปลอดภัย สร้างบรรยากาศให้กับสถานที่ให้รู้สึกน่าอยู่
  ประติมากรรมเก้าอี้สนามโดยได้แนวความคิดจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ โดย นายนนทวุฒิ ภิญโญ
งานประติมากรรมที่ใช้ในการประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน หรือสวนสาธารณะต่างๆ จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายชนิดทั้งหิน เหล็ก ปูนหรือไม้ และรูปแบบของงานมีความแตกต่างกันออกไป วัสดุเซรามิกส์ก็เป็นวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสมจึงได้ศึกษาและออกแบบงานประติมากรรมที่มีแนวคิดจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ โดยมีการนำเอารูปแบบและลักษณะต่างๆของการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติมาตัดทอนตามความคิด และนำมาแสดงออกในรูปแบบของงานเซรามิกส์ ใช้ประโยชน์ในด้านของการตกแต่งสวนหย่อม เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ให้กับงานประติมากรรมเพิ่มคุณค่าทางความงามและความสนใจ ให้เกิดสุนทรียภาพทางอารมณ์
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดโคมไฟดอกไม้ โดย นางสาวศรีชล อัญญโพธิ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดโคมไฟดอกชบาดอกชบามีเป้าหมายเพื่อตอบสนองกลุ่มคนที่ชอบการตกแต่งบ้านในแนวสมัยใหม่ โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตกแต่งและสร้างบรรยากาศให้กับที่พักอาศัย ภายในตัวอาคารและนอกอาคารได้ตามความชอบและเหมาะสม ผลงานได้นำเอาแนวความคิดมาจากการนำเอารูปทรงธรรมชาติของดอกชบามาออกแบบในแนวสมัยใหม่ เน้นรูปทรงเรียบง่าย โทนสีสดใส เพื่อให้เกิดความรู้สึกสดชื่น สบายตา ใช้เนื้อดินพอร์ซเลนเพราะต้องการคุณสมบัติที่โปร่งแสงของเนื้อดิน
  โครงการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์เซรามิกส์สำหรับร้านข้าวต้มปลา โดย นางสาวลลิตา หงษ์ทอง
โครงการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์เซรามิกส์สำหรับร้านข้ามต้มปลานี้ ก็เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับอาหารและมีคุณค่าทางความงาม ผู้ศึกษาได้ออกแบบโดยนำกระแส คนรักสุขภาพมาเป็นหลักในการออกแบบ ใช้ลักษณะของผักคื่นฉ่าย ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งในข้าวต้มปลามาเป็นสื่อในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุด ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ น้ำดิน ตกแต่งด้วยเทคนิคการฝังสลิป (Inlay) เทคนิคพิมพ์ปูนกดลาย (Slip Trailing) เทคนิคบีบสลิปให้เป็นเส้น ใช้เคลือบ Barium Carbonate ภาชนะจะเป็นสีนวลสว่าง ผิวแบบ Semi Matt ผลิตภัณฑ์ดูสะอาดตา ทำให้อาหารดูมีคุณค่าน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น