กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

แนะนำศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
MR.CER-CON

ถ้าเอ่ยถึงโรงงานเซรามิกในบ้านเราคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถีงที่ลำปาง สระบุรี ราชบุรี ชลบุรี สมุทรสาคร โดยที่ดินแดนอีสานนั้นแทบจะไม่มีคนนึกถึงว่ามีโรงงานเซรามิกอยู่เลย นอกเหนือจากที่ด่านเกวียนที่ตั้งอยู่ที่โคราช ประตูสู่อีสาน วันนี้จะพาไปรู้จักโรงงานเซรามิกที่สกลนคร ที่ซึ่งพิเศษกว่าโรงงานเซรามิกทั่วๆไปตรงที่ไมได้เน้นแต่การทำธุรกิจผลิตเซรามิกอย่างเดียวแต่เป็นที่ซึ่งสร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชนในถิ่นนั้น และที่สำคัญคือเป็นที่ซึ่งกำเนิดมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

โรงงานเซรามิกที่กำลังจะเอ่ยถึงนี้คือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งถือได้ว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานทีเดียว โดยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2525 สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร บ้านกุดนาขาม ๆ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีราษฎรยากจนจำนวนมาก แต่ราษฎรมีความสามัคคี กลมเกลียวกันดี จึงทรงมีพระราช ดำริ ให้ราษฎรปลูกต้นไม้รักษาป่า คณะกรรมการหมู่บ้านก็พร้อมใจกันถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน 43 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวาสำหรับจัดตั้งโครงการป่ารักน้ำและราษฎรบ้านกุดนาขามได้ช่วยกันเสียสละแรงงานด้วยการปลูกต้นไม้โตเร็วและร่วมกันปลูกต้นไม้เสริมจากที่มีอยู่เดิม

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2526 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการป่ารักน้ำ บ้านกุดนาขามอีกครั้งหนึ่งทรงปลูกต้นไม้และทรงมีราชดำริให้ราษฎรปลูกเพิ่มเติมในช่วงนั้น ได้จัดครูมาช่วยฝึกสอนอาชีพต่าง ๆ ตามที่ราษฎรถนัดและทรงมีพระราชดำริ ที่จะให้บ้านกุดนาขามเป็นหมู่บ้านตัวอย่างจึงทรงมีพระเมตตาให้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น ณ บ้านแห่งนี้โดยมีพระราชเสาวนีย์ให้พันเอก เรวัต บุญทับ (ยศในขณะนั้น ปัจจุบันคือพล.อ ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์) เข้าเฝ้าเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2526 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานเพื่อรับพระราชนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผาขึ้นที่บ้านกุดนาขาม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพมาตั้งแต่บัดนั้น

วิสัยทัศน์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตราษฎร มุ่งเน้นความเป็นผู้นำในการผลิตเซรามิก ลายภาพเขียน เพื่อการค้า

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์มีดังนี้

1.ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลทำนาไม่ละทิ้ง ถิ่นฐานตนเอง เข้าไปรับจ้างตามเมืองใหญ่ ๆ หรือในกรุงเทพฯ
2. เพื่อยกระดับรายได้ของราษฎร และให้ราษฎรมีความรู้ ความสามารถ ในอาชีพที่ตนถนัด เมื่อนำไปประกอบอาชีพแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
3. เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและให้ราษฎรมีส่วนช่วยกันรักษาสภาพป่าให้คงอยู่ตลอดไป
4. สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ลงบนผลิตภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ศึกษาถ่ายทอดต่อไป
5. เพื่อให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นเป็นตัวอย่างการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ
6. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
ลำดับ แผนก ครู สมาชิก หมายเหตุ
1 แผนกเครื่องปั้นดินเผา 3 122
2 แผนกดอกไม้ประดิษฐ์ 1 13
3 แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า 1 12
4 แผนกทอผ้าไหม - 42
5 แผนกเฟอร์นิเจอร์ / แผนกแกะสลักไม้ - 14
6 แผนกตีเหล็ก/หล่อโลหะ - 8
7 แผนกจักสาน / แผนกตัดเย็บเครื่องหนัง - 8
8 แผนกอาหารขนม/ เกษตร - 7
9 แผนกปักผ้า / แผนกอัดอิฐบล็อก - 9
10 แผนกเครื่องประดับปีกแมลงทับ / แผนกอัดกรอบพระ/เลี้ยงไหม - 5
11 แผนกวาดภาพบนผืนผ้าใบ 2 20
12 - ฝ่ายธุรการ
- ฝ่ายบรรจุภัณฑ์และจำหน่วยผลิตภัณฑ์
- ภารโรง/พลขับรถ
4
12
4
รวมทั้งสิ้น 18 แผนก 7 282

รวมทั้งสิ้น 18 แผนก
- มีสมาชิกศูนย์ ฯ282 คน
- ครู/อาจารย์ประจำแผนก7 คน (ช.5, ญ.2)
- เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการ10 นาย ( น. 4 นาย, ส. 6 นาย)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามได้เริ่มผลิตเซรามิกส์มาตั้งแต่ปี 2526 ซึ่งในระยะแรกของการดำเนินงานนั้นได้ใช้เนื้อดินสำเร็จรูปมาใช้สำหรับการขึ้นรูปทั้งงานแป้นหมุน งานปั้นอิสระและงานหล่อแบบ โดยมีอาจารย์จากทางกรมวิทยาศาสตร์บริการมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรียกได้ว่าตั้งแต่นับหนึ่งเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่สอนปั้นแป้นหมุน การทำพิมพ์สำหรับงานหล่อแบบ สอนการเขียนลาย การตกแต่ง สอนการเคลือบ การเผา โดยมีอาจารย์ที่อยู่ประจำศูนย์สามท่านคือ อาจารย์เดช สุภาพ ที่ดูแลทางด้านงานเตรียมเนื้อดินปั้นและงานปั้นแป้นหมุน อาจารย์พสธร ตันมา ดูแลทางการทำแบบพิมพ์ การปั้นอิสระ การเคลือบและเตาเผา อาจารย์นวลจันทร์ ตันมา ดูแลการเขียนลายและตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามมากขึ้น และมีหัวหน้าศูนย์ที่เอาการเอางาน เป็นทหารที่รู้เรื่องเซรามิกได้ดีที่สุดคนหนึ่งที่ผมได้รู้จักมา คือร้อยเอกประดิษฐ์ พิมพการ ซึ่งทำทั้งหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์และฝ่ายการตลาดไปด้วยในตัว หลังจากที่สมาชิกได้เรียนรู้จนมีความชำนาญมากขึ้นก็เริ่มมีแผนในการลดต้นทุนการผลิตโดยหาแหล่งที่เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ศูนย์ฯจึงได้ทดลองดินในพื้นที่บ้านกุดนาขามจนสามารถผลิตมาเป็นเซรามิกส์ดินลาย ซึ่งต่อมากลายเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามซึ่งมีสีสันและลวดลายที่แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นอื่นๆ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง นอกจากนี้ยังมีการนำตัวอย่างดินขาวจากบ้านขามเปี้ย ตำบลข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มาให้ศูนย์ฯทดลองซึ่งผลปรากฏว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับดินขาวลำปางต่อมาได้นำมาทดลองและสามารถขึ้นรูปและหล่อน้ำดินได้โดยมาผสมกับดินดำจากลำปาง ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงเป็นอย่างมาก

หลังจากที่ศูนย์ฯได้รับการอบรมมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับสมาชิกในศูนย์ไม่ค่อยมีการลาออก ดังนั้นความชำนาญในการผลิตจึงมีมากขึ้น ดังนั้นในช่วงปีที่ผ่านมาทางกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้เริ่มทำการพัฒนาสมาชิกในด้านอื่นๆนอกเหนือจากงานผลิตเซรามิกเพื่อให้สมาชิกได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งวิธีการทำงานและระบบการทำงานต่างๆทั้งการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การทำ5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเซรามิก การจัดทำAction plan สำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมงาน ซึ่งทำให้สมาชิกได้มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานเพื่อผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดีขึ้นและลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการทำงานที่มีมาตรฐานได้ใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้น

นอกจากความรู้ความสามารถในการผลิตเซรามิกของสมาชิกในศูนย์ฯมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วผลการดำเนินงานของศูนย์ฯยังช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ในด้านต่างๆของราษฎรดังนี้

1. สภาพความเป็นอยู่ของราษฎรโดยส่วนรวมของหมู่บ้านกุดนาขามก่อนจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ราษฎรมีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ 5,000 บาท ต่อปี ปัจจุบันราษฎรมีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 87,899 บาท
2. สุขภาพอนามัยของราษฎรอยู่ในเกณฑ์ ดี
3. สภาพการศึกษา ราษฎรที่ไม่รู้หนังสือไม่มีแล้วในชุมชน
4. สภาพการทำงาน ราษฎรเดินทางไปทำต่างถิ่น ลดลงอย่างมาก ส่วนใหญ่ก็เข้ามาทำงานที่ศูนย์ฯ

ซึ่งสมาชิกในศูนย์ทุกคนต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานรับใช้พระองค์ท่านที่ศูนย์แห่งนี้เป็นอย่างมาก ปัจจุบันที่โรงงานเซรามิกแห่งนี้มีเครื่องมือ เครื่องจักรที่เรียกได้ว่าพอจะทำงานเลี้ยงตนเองได้ทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหม้อบด Filter press ถังตีดิน Edge runner เครื่องรีดดิน แป้นหมุนไฟฟ้าหลายเครื่อง เครื่องจิ้กเกอร์ เครื่องโรลเลอร์ เตาเผาขนาดกลางหลายลูก ซึ่งก็มีงานออเดอร์จากลูกค้าแหล่งต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นชุดถ้วยกาแฟ แจกันเขียนรูปเหมือน และล่าสุดคือถ้วยรองน้ำยางที่มีออเดอร์เข้ามาไม่จำกัดเนื่องจากในปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะแถบหนองคาย อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู มีการปลูกยางกันเป็นจำนวนมากดังนั้นถ้วยรองน้ำยางของศูนย์ฯจึงเป็นที่ต้องการของชาวสวนยางในแถบนี้มาก จึงนับได้ว่าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นศูนย์ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางเซรามิกให้กับผู้คนในแถบนี้ได้เป็นอย่างดี

ทางเข้าศูนย์ฯ ด้านหน้าของศูนย์ฯ
ร้อยเอกประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ฯ ขีดสีตีเส้น
อาจารย์ทั้งสามท่าน สมาชิกกำลังเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ
ดินลายเอกลักษณ์ของศูนย์ฯ ภาพเขียนลายวรรณคดี
ภาพเขียนพระองค์ท่าน ผลิตภัณฑ์จากดินพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆจาก
อาจารย์กรมวิทย์ฯ
ลวดลายที่วิจิตรบรรจง
ภายในห้องแสดงสินค้า เริ่มดำเนินการทำ5ส
สมาชิกกำลังประชุมเพื่อลดความสูญเสีย สมาชิกกำลังอบรมTQM