กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทางเลือกใหม่ของการศึกษาต่อด้านเซรามิกพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ. พิพัฒน์ จิตอารีย์รักษ์

การเรียนการสอนทางด้านเซรามิกระดับปริญญาตรีในประเทศไทย มีความหลากหลายให้เลือกเรียนได้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ จากหลากหลายสถาบัน ทั้งในส่วนกลางที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งในบทความนี้จะขอแนะนำสถาบันที่เปิดสอนด้านเซรามิกอย่างมีคุณภาพอีกสถาบันของกรุงเทพฯ ซึ่งคือ สาขาวิชาออกแบบเซรามิก ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 การเรียนการสอนในสาขานี้จะเน้นทางด้านการออกแบบ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกของไทย และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้กระบวนการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ผสมผานกับความรู้ในการจัดการระบบธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก

บัณฑิตที่จบหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบเซรามิกจากสถาบันนี้ จะเป็นบุคลากรที่รอบรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกอย่างถ่องแท้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนจบสามารถทำงานได้ทั้งในระบบอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดใหญ่และขนาดย่อม หรืออาชีพอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนทางด้านคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชานี้ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ทั่วไปตามระเบียบของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้หลายช่องทาง ทั้งโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากทั่วประเทศ หรือโควต้า โครงการสอบตรงผ่านสถาบันฯ และระบบแอดมิชชั่น

การเรียนการสอนในสาขาวิชาแบ่งเป็น ๒ กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่ให้ความรู้พื้นฐานที่ส่งเสริมการดำรงชีวิต และกลุ่มวิชาเฉพาะที่เน้นด้านศิลปะและการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะ และความรู้ทางวิชาชีพเซรามิกอย่างครบวงจรตั้งแต่ขบวนการออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการผลิต การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ตลอดจนการตกแต่ง การเคลือบและการเผา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในทุกขั้นตอนจนได้เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกที่สวยงามและมีคุณค่า นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงตามสถานประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกต่างๆ ในการฝึกงานภาคฤดูร้อนก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ ๔ นักศึกษาทุกคนต้องนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ในหัวข้อที่ตนเองมีความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระเบียบระบบ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของผลงานการออกแบบ ที่มีการวางแผนด้านการตลาดและการผลิต จนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานการออกแบบนั้นในรูปแบบของนิทรรศการ ที่มีการเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้ประกอบการเซรามิกและสาธารณชน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บัณฑิตก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเซรามิกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 6519,6506