กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
Silicate group

Silicate group แร่กลุ่มซิลิเกต

แร่ธาตุในผืนโลกเรานี้มีองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างผลึกที่แตกต่างกันมากมายซึ่งแร่ที่มีองค์ประกอบของธาตุซิลิคอน (ซิลิคอนเป็นธาตุที่มีค่า Clark number เป็นอันดับสองของโลกรองจากออกซิเจน ซึ่งค่านี้จะบอกถึงปริมาณสัดส่วนของธาตุที่มีอยู่ในเปลือกโลก) ซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มของพวกซิลิเกตนั้นนับว่ามีสัดส่วนมากที่สุดในผืนโลกและมีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอย่างมาก

กลุ่มของแร่พวกซิลิเกตนั้นสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆได้มากมาย ตามโครงสร้างผลึกของแร่เหล่านั้น โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆด้วยกัน6 กลุ่ม ได้แก่The Nesosilicate Subclass (single tetrahedrons)

สำหรับกลุ่มของ Nesosilicate นั้นมีแร่ที่สำคัญๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกได้แก่

 • Almandine (Iron Aluminum Silicate)
 • Andradite (Calcium Iron Silicate)
 • Grossular (Calcium Aluminum Silicate)
 • Pyrope (Magnesium Aluminum Silicate)
 • Spessartine (Manganese Aluminum Silicate)
 • Uvarovite (Calcium Chromium Silicate)


 • The Sorosilicate Subclass (double tetrahedrons)

 • Allanite (Yttrium Cerium Calcium Aluminum Iron Silicate Hydroxide)
 • Clinozoisite (Calcium Aluminum Silicate Hydroxide)
 • Epidote (Calcium Iron Aluminum Silicate Hydroxide)
 • Zoisite (Calcium Aluminum Silicate Hydroxide)


 • The Inosilicate Subclass (single and double chains)

  Single Chain Inosilicates:

 • Aegirine (Sodium Iron Silicate)
 • Augite (Calcium Sodium Magnesium Aluminum Iron Titanium Silicate)
 • Diopside (Calcium Magnesium Silicate)
 • Enstatite (Magnesium Silicate)
 • Hedenbergite (Calcium Iron Silicate)
 • Hypersthene (Magnesium Iron Silicate)
 • Jadeite (Sodium Aluminum Iron Silicate)
 • Spodumene (Lithium Aluminum Silicate)


 • The Double Chain Inosilicates:

 • Actinolite (Calcium Magnesium Iron Silicate Hydroxide)
 • Anthophyllite (Magnesium Iron Silicate Hydroxide)
 • Cummingtonite (Iron Magnesium Silicate Hydroxide)
 • Edenite (Sodium Calcium Magnesium Iron Aluminum Silicate Hydroxide)
 • Hornblende (Calcium Sodium Magnesium Iron Aluminum Silicate Hydroxide)
 • Riebeckite (Sodium Iron Silicate Hydroxide)
 • Tremolite (Calcium Magnesium Iron Silicate Hydroxide)


 • The Cyclosilicate Subclass (rings)

 • Dravite (Sodium Magnesium Aluminum Boro-Silicate Hydroxide)
 • Elbaite (Sodium Lithium Aluminum Boro-Silicate Hydroxide)
 • Schorl (Sodium Iron Aluminum Boro-Silicate Hydroxide)
 • Uvite (Calcium Sodium Iron Magnesium Aluminum Boro-Silicate Hydroxide)


 • The Phyllosilicate Subclass (sheets)

 • The Chlorite Group:
 • Chlorite (Iron Magnesium Aluminum Silicate Hydroxide)
 • Clinochlore (the chromium variety kaemmererite) (Iron Magnesium Aluminum Silicate Hydroxide)
 • Cookeite (Lithium Aluminum Silicate Hydroxide)
 • Kaolinite (Aluminum Silicate Hydroxide)
 • Pyrophyllite (Aluminum Silicate Hydroxide)
 • Talc (Magnesium Silicate Hydroxide)
 • Biotite (Potassium Iron Magnesium Aluminum Silicate Hydroxide Fluoride)
 • Lepidolite (Potassium Lithium Aluminum Silicate Hydroxide Fluoride)
 • Muscovite (Potassium Aluminum Silicate Hydroxide Fluoride)
 • Phlogopite (Potassium Magnesium Aluminum Silicate Hydroxide Fluoride)
 • Zinnwaldite (Potassium Lithium Aluminum Silicate Hydroxide Fluoride)


 • The Tectosilicate Subclass (frameworks)

 • Albite (Sodium Aluminum Silicate)
 • Andesine (Sodium Calcium Aluminum Silicate)
 • Anorthite (Calcium Aluminum Silicate)
 • Bytownite (Calcium Sodium Aluminum Silicate)
 • Labradorite (Sodium Calcium Aluminum Silicate)
 • Microcline (Potassium Aluminum Silicate)
 • Oligoclase (Sodium Calcium Silicate)
 • Orthoclase (Potassium Aluminum Silicate)
 • Sanidine (Potassium Aluminum Silicate)
 • Cancrinite (Sodium Calcium Aluminum Silicate Carbonate)
 • Lazurite (Sodium Calcium Aluminum Silicate Sulfate Sulfide Chloride)
 • Leucite (Potassium Aluminum Silicate)
 • Nepheline (Sodium Potassium Aluminum Silicate)
 • Sodalite (Sodium Aluminum Silicate Chloride)
 • Coesite
 • Cristobalite
 • Quartz
 • Tridymite
 • Analcime (Hydrated Sodium Aluminum Silicate)
 • Chabazite (Hydrated Calcium Aluminum Silicate)
 • Harmotome (Hydrated Barium Potassium Aluminum Silicate)
 • Heulandite (Hydrated Sodium Calcium Aluminum Silicate)
 • Laumontite (Hydrated Calcium Aluminum Silicate)
 • Mesolite (Hydrated Sodium Calcium Aluminum Silicate)
 • Natrolite (Hydrated Sodium Aluminum Silicate)
 • Phillipsite (Hydrated Potassium Sodium Calcium Aluminum Silicate)
 • Scolecite (Hydrated Calcium Aluminum Silicate)
 • Stellerite (Hydrated Calcium Aluminum Silicate)
 • Stilbite (Hydrated Sodium Calcium Aluminum Silicate)
 • Thomsonite (Hydrated Sodium Calcium Aluminum Silicate)