กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
การขึ้นรูปด้วยการอัดแบบแห้ง (Dry Pressing)

การขึ้นรูปด้วยการอัดแบบแห้ง (Dry Pressing)
ดร. คชินท์ สายอินทวงศ์

โดยทั่วไปแล้วในการขึ้นรูปโดยใช้การอัดแบบนั้นจะสามารถแบ่งชนิดของการขึ้นรูปด้วยการ อัดแบบได้เป็น

  1. Ram press เป็นการขึ้นรูปแบบ Plastic forming ที่เนื้อดินต้องมีความเหนียวเพียงพอและมีความชื้นอยู่ประมาณ 16-20%
      แบบจะทำมาจากปูนปลาสเตอร์ที่ต่อท่อลมภายในไว้เพื่อให้สามารถเปิดลมเพื่อถอดชิ้นงานดิบออกจากแบบได้
  2. Semi-wet press เป็นการขึ้นรูปกระเบื้องหลังคาเซรามิกที่เนื้อดินมีความชื้นมากกว่า 15% ขึ้นไป
  3. Friction press เป็นเครื่องขึ้นรูปโดยวิธีการอัดแบบแต่ไม่ได้ใช้น้ำมันไฮโดรลิกเป็นตัวส่งผ่านแรงดันแต่ใช้วิธีการแบบกลไก
      เพื่อทำให้เกิดแรงกด
  4. Hydraulic press
ส่วนประกอบของ Hydraulic press ประกอบไปด้วย Cross beam, ชุดป้อนผงดิน, Charger, Complete set ซึ่งประกอบไปด้วย Upper punch, Lower punch, Liner
ปัจจัยที่มีผลในการขึ้นรูปแบบการอัด

  • ความชื้นผงดิน ถ้าความชื้นสูงเกินไปจะทำให้ผงดินติดหน้าโมลด์ สำหรับผงดินที่มีความชื้นต่ำเกินไปจะเกิดปัญหามุมยุ่ย มุมบิ่น
     ง่าย และเกิด Lamination ได้ง่ายกว่า
  • Grain size distribution ส่งผลต่อการpack ตัวของ green tile ถ้า การกระจายตัวของผงดินไม่เหมาะสมจะทำให้ค่า density
     ของ green tile เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการหดตัวของกระเบื้องหลังเผา
  • Pressing pressure ถ้า pressure สูงจะส่งผลให้ green tile มี density สูง การหดตัวหลังเผาจะมีค่าต่ำ ในทางตรงข้ามถ้า
     pressure ต่ำจะส่งผลให้ density ต่ำลง
  • Speed of charger ส่งผลต่อความหนาแน่นของกระเบื้องในช่วงหัว-ท้ายของแผ่น
  • Cycle of pressing ส่งผลต่อทั้งความหนาแน่นและตำหนิต่างๆที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งปริมาณการผลิต
  • การออกแบบโมลด์ ทำให้ความหนาแน่นของ green tile ในแต่ละจุดไม่เท่ากัน ส่งผลให้มีการหดตัวไม่เท่ากัน ทำให้เกิด
     กระเบื้องร้าวได้ในขณะอบแห้ง


การควบคุมคุณภาพของ Green tile

  • ความหนาในตำแหน่งต่างๆของแผ่นกระเบื้อง
  • ความหนาแน่นของกระเบื้องดิบที่ตำแหน่งต่างๆ
  Penetrometer หรือ Durometer
      - Penetrometer หรือ Durometer
      - Bulk density by Hg
      - Bulk density by wax
  • ขนาดหลังเผา
  • ความแข็งแรงของกระเบื้องดิบ
  • ความแข็งแรงของกระเบื้องหลังอบแห้ง
  • ความแข็งแรงของกระเบื้องหลังเผา
  • %การหดตัวหลังอบแห้ง
  • %การหดตัวหลังเผา
  • %การขยายตัวหลังอัด (%Pressing expansion /Spring back)
  • %การดูดซึมน้ำ
  • ความตรงของด้านข้างกระเบื้อง
  • ความสม่ำเสมอของขนาดในแต่ละด้าน
  • ความราบเรียบของแผ่น ไม่เป็นคลื่น

Specific pressing pressure
คือค่าแรงอัดที่กระทำต่อพื้นที่บนหน้ากระเบื้องโดยตรงจากการถ่ายแรงมาจากแรงดันน้ำมันต่อพื้นที่หน้าตัดของ Cross beam ของเครื่อง Press ซึ่งค่า Specific pressing pressure นี้จะมีผลต่อการหดตัวของกระเบื้องหลังเผา ความแข็งแรงก่อนและหลังเผา %การดูดซึมน้ำ และปัญหาต่างๆที่จะเกิดเช่นเรื่องรูเข็ม Black coring

การคำนวณ Specific pressure

  • Pi = Hydraulic pressure
  • S = พื้นที่หน้าตัดของ Column
  • St = พื้นที่หน้าตัดของ Punch
  • N = จำนวนของ Cavity mould
  • F = แรงที่กระทำผ่าน Column
  • Ps = Specific pressure
  • Ps = (Pi.S) /(N.St)

การควบคุมกระบวนการเพื่อดูตำหนิที่เกิด

  • ดูการแตกร้าวหลังออกจากแบบ
  • ดูการแตกร้าวหลังออกจากเตาอบ ที่ขอบ และที่ผิวหน้า
  • ดูความสะอาดของผิวหน้า
  • ดูเรื่องขนาด ความราบเรียบ ความเว้า
  • ดูเรื่อง Blackcoring
  • ดูเรื่อง Lamination

Lamination
มีสาเหตุมาจาก
  • ช่วงการไล่อากาศ (De-airing) สั้นเกินไปทำให้อากาศหนีออกไปไม่ทัน
  • อัดด้วยแรงอัดที่มากเกินไป
  • มี%ของผงดินละเอียดที่เล็กกว่า 45 micron มากเกินไป
  • ระยะClearance ของ Punch กับ Liner น้อยเกินไป
  • ความไม่สม่ำเสมอของผงดินที่เข้ามาทั้งเรื่องความชื้น ขนาด และส่วนประกอบ


ตะแกรงCharger


Structure Punch